Všeobecné obchodné podmienky
SVET ZDRAVIA

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") stanovujú Vaše práva a povinnosti v súvislosti s poskytovaním služieb v rámci programu nutričného a kondičného poradenstva Svet zdravia (ďalej len "Program Svet zdravia").

1.2. Majiteľom a prevádzkovateľom Programu Svet zdravia je spoločnosť SUNKINS a.s., so sídlom Praha 2, Americká 579 / 17, PSČ 120 00, IČO : 27862267, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 11595 (ďalej len "SUNKINS a.s."), na Slovensku v zastúpení spoločnosťou WELL IN s.r.o. (ďalej len „Centrála“) so sídlom Kladnianska 46, 831 00 Bratislava, IČO: 46 711 791. Poskytovateľom služieb v rámci Programu Svet zdravia je buď priamo SUNKINS a.s., alebo niektorý z jeho partnerov, ktorý prevádzkuje poradňu Svet zdravia, prostredníctvom ktorej čerpáte služby. SUNKINS a.s. a jeho partneri prevádzkujúci poradne Svet zdravia sa ďalej spoločne označujú ako "Poskytovatelia").

1.3. Službami (ďalej iba „Služby“) sa rozumie program odbornej terapie a starostlivosti a ďalšie služby, ktoré Poskytovatelia ponúkajú v rámci Programu Svet zdravia; ustanovenie čl. 2.9 nie je dotknuté. Službou sa rozumie i sprístupňovanie tematických audiovizuálnych diel (videí) Poskytovateľom klientom v rámci Programu Svet zdravia, a to online alebo iným obdobným spôsobom (ďalej iba „Audiovizuálne Služby“).

1.4. Tieto Obchodné podmienky sa uplatnia vtedy, ak neboli medzi Vami a Poskytovateľom dohodnuté iné podmienky (napr. v objednávke). Tieto Obchodné podmienky sa použijú primerane aj na predaj tovaru Poskytovateľom, ak dochádza k nemu v rámci poskytovania Služieb, a ďalej pre úkony, ktoré u Poskytovateľa absolvujete pred vlastným vznikom zmluvného vzťahu (čl. 2.1), napr. pre úvodnú (vstupnú) konzultáciu.

2. ZMLUVNÝ VZŤAH

2.1. Zmluvný vzťah medzi Vami a Poskytovateľom spravidla vzniká podpisom objednávky Služby (ďalej len "Objednávka") a jej prijatím Poskytovateľom (Poskytovatelia majú k dispozícii objednávkové tlačivá, ktoré predkladajú klientom na podpis). Uzatvorenie zmluvného vzťahu môže byť menom a na účet bezprostredného Poskytovateľa Služieb sprostredkované iným Poskytovateľom (ďalej iba „Sprostredkujúci Poskytovateľ“). Zmluvný vzťah znamená, že Poskytovateľ je povinný poskytovať Vám objednanú Službu a vy ste povinní uhradiť ich cenu.

2.2.  Ak odkazuje tlačivo Objednávky na program Komplexnej nutričnej typológie, rozumie sa tým celý program odbornej terapie a starostlivosti a ďalšie Služby, ktoré sú predmetom Programu Svet zdravia.

2.3. Máte nárok obdržať kópiu Objednávky potvrdenú Poskytovateľom, prípadne za Poskytovateľa Sprostredkujúcim Poskytovateľom. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nebola vyhotovená písomná Objednávka ani zmluva, máte nárok obdržať od Poskytovateľa potvrdenie, ktoré bude obsahovať označenie predmetu Služby, jej rozsah, akosť, cenu za uskutočnenie Služby a termín plnenia.

2.4.  Pred podpisom Objednávky si nechajte od pracovníka Poskytovateľa alebo Sprostredkujúceho Poskytovateľa podrobne vysvetliť, v čom Služba spočíva, čo zahŕňa a aká je jej cena. Informujte sa na všetky okolnosti, ktoré pre Vás majú význam. Ak máte akékoľvek nejasnosti, Objednávku nepodpisujte.

2.5. Pracovník Poskytovateľa alebo Sprostredkujúceho Poskytovateľa je oprávnený požiadať Vás o identifikačný doklad na overenie Vašej totožnosti.

2.6. Poskytovateľ nie je povinný prijať Vašu Objednávku, ak (I.) ste v minulosti neplnili svoje povinnosti pri poskytovaní Služieb (napr. neuhradili ste cenu Služieb), (II.) má z Vášho správania pochybnosti, či rozumiete, čo je predmetom Služieb a za akých podmienok Vám majú byť Služby poskytované, alebo (III.) má pochybnosti, či máte vážny záujem o čerpanie Služieb k účelu, ku ktorému sú určené.

2.7. Ak nie ste plnoletí, je Poskytovateľ oprávnený požadovať písomný súhlas Vášho zákonného zástupcu s poskytovaním Služieb, ak má pochybnosti, že ste sami schopní posúdiť predmet Služieb a zaviazať sa k úhrade ich ceny.

2.8. Vezmite prosím do úvahy, že Služby Programu Svet zdravia nie sú zdravotníckymi službami (zdravotnou starostlivosťou) v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z., O zdravotných službách, v znení neskorších predpisov. Ak Váš zdravotný stav vyžaduje osobitný výživový režim, prípadne ste obmedzený v užívaní určitého druhu výživy, vždy sa dopredu poraďte o čerpaní Služieb so svojím lekárom a o týchto skutočnostiach informujte pracovníka Poskytovateľa alebo Sprostredkujúceho Poskytovateľa.

2.9. Službou v zmysle týchto Obchodných podmienok nie sú výkony, ktoré nečerpáte od Poskytovateľa, ale od tretích subjektov, môže ísť o výkony, ktoré sú podmienkou pre riadne čerpanie Služieb (ďalej iba „Podmieňujúce výkony“). Podmieňujúcimi výkonmi sú najmä výkony, ktoré spočívajú v zdravotnej diagnostike alebo odberoch biologického materiálu a ich zdravotnom vyhodnotení, a ďalšie zdravotné služby v zmysle Zákona o zdravotných službách (ďalej iba „Zdravotné služby“). Ak sa nedohodnete s Poskytovateľom inak, zaistí Poskytovateľ Podmieňujúce výkony prostredníctvom oprávneného poskytovateľa s tým, že Poskytovateľ vystupuje ako sprostredkovateľ a uhradí za vás cenu poskytnutia Podmieňujúcich výkonov (a to z ceny Služieb podľa čl. 4); súčasťou Služieb je zaistenie poskytnutia Podmieňujúcich výkonov. Poskytovateľ je povinný zaistiť, aby Podmieňujúce výkony boli poskytnuté v rámci podmienok stanovených týmito Obchodnými podmienkami (vrátane predčasného ukončenia poskytovania Podmieňujúcich výkonov, ak dôjde k odstúpeniu od poskytovania Služieb alebo inému predčasnému ukončeniu poskytovania Služieb). Ak majú Podmieňujúce výkony charakter Zdravotných služieb, musí byť ich poskytovateľ oprávneným poskytovateľom v zmysle Zákona o zdravotných službách. Ak sa dohodnete s Poskytovateľom, že si Podmieňujúce výkony zaistíte samostatne, nemáte nárok na zľavu z ceny Služieb, pokiaľ nebude výslovne dohodnuté inak.

2.10. Ak dôjde v rámci Programu Svet zdravia k zmene Poskytovateľa, ktorý prevádzkuje poradňu Svet zdravia, prostredníctvom ktorej čerpáte Služby, súhlasíte s tým, aby Váš zmluvný vzťah (všetky doteraz nesplnené práva a povinnosti) bol prevedený na nového Poskytovateľa, ktorý bude prevádzkovať predmetnú prevádzkareň. Prevod zmluvného vzťahu na nového Poskytovateľa nadobúda účinnosť dňom, kedy Vám bude táto skutočnosť oznámená.

3. PRIEBEH POSKYTOVANIA SLUŽIEB

3.1. Poskytovateľ je povinný poskytovať Vám Služby odborne a starostlivo. Pracovníci Poskytovateľa a Sprostredkujúceho Poskytovateľa sú povinní voči Vám konať v súlade so základnými hodnotami Programu Svet zdravia, ktoré sú dostupné na poradniach Svet zdravia.

3.2. Ste povinní v potrebnom rozsahu spolupôsobiť pri poskytovaní Služieb, najmä pravdivo zodpovedať otázky Poskytovateľa, a v prípade Služieb, ktorých poskytovanie vyžaduje dodržiavanie určitého režimu (napr. Služba Komplexná nutričná typológia), dostavovať sa na predpísané konzultácie a riadiť sa odporúčaniami Poskytovateľa, pokiaľ ide o stravovanie, pohybové aktivity atď. Ak nebudete poskytovať požadovanú súčinnosť, nemôžu Služby priniesť očakávaný výsledok.

3.3. Hoci Vám budú Služby poskytované v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, nemôžeme zaručiť, že sa dosiahne výsledok, ktorý si prajete (napr. zníženie hmotnosti o určitý počet kilogramov). Dosiahnutie tohto výsledku závisí od mnohých faktorov, ktoré nie sú úplne pod kontrolou Poskytovateľa (napr. vplyv prostredia). Riadnym poskytovaním súčinnosti podľa článku 3.2 sa však podstatne zvýši pravdepodobnosť dosiahnutia očakávaného výsledku.

3.4. K riadnemu čerpaniu Služieb môže byť nevyhnutné, aby ste si prostredníctvom Poskytovateľa zriadili online užívateľský účet v elektronickom rozhraní Programu Svet zdravia a aby ste za týmto účelom po celú dobu čerpania Služieb disponovali platnou adresou elektronickej pošty. K užívateľskému účtu sa budete prihlasovať pomocou užívateľského mena a hesla. Tieto prístupové údaje ste povinný udržiavať v tajnosti; Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ich prípadné zneužitie na užívateľskej strane.

3.5. Audiovizuálne diela, ktoré sú predmetom Audiovizuálnych Služieb, máte právo využívať na svoju osobnú potrebu v súlade s účelom, ku ktorému sú určené (napr. ako inštruktáž pre cvičiace a tréningové aktivity), a spôsobom, ktorým vám sú sprístupňované (napr. formou online streamu). Je zakázané audiovizuálne diela kopírovať, ukladať, rozširovať, sprístupňovať tretím osobám alebo akokoľvek komerčne využívať.

3.6. Ak nebudete riadne poskytovať súčinnosť alebo porušovať svoje povinnosti pri čerpaní Služieb, je Poskytovateľ oprávnený prerušiť Poskytovanie Služieb alebo od neho odstúpiť. Poskytovaním súčinnosti sa na účely tohto ustanovenia znamená tiež úhrada ceny Služieb.

3.7. Ak bolo poskytovanie Služieb dohodnuté na určitý počet mesiacov, počíta sa dĺžka poskytovania Služieb od dátumu dohodnutia poskytovania Služieb do korešpondujúceho dátumu príslušného nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak nie je v nasledujúcom kalendárnom mesiaci takýto dátum, platí, že posledným dňom poskytovania Služieb je posledný deň daného kalendárneho mesiaca. Rovnakým spôsobom sa určia mesačné obdobia pre účely čl. 4.4.1.

3.8. Ste oprávnení kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o ukončenie poskytovania Služieb s tým, že uhradíte cenu už poskytnutých Služieb a náklady, ktoré Poskytovateľ vynaloží v súvislosti s Vašou Objednávkou (článok 4.4).

3.9. V prípade Audiovizuálnych Služieb máte – okrem nároku podľa čl. 3.8 – ďalej nárok odstúpiť od dohodnutia o ich poskytovaní (čl. 2.1), a to v skúšobnej dobe 10 dní odo dňa, kedy vám budú elektronickou cestou zaslané alebo iným spôsobom odovzdané prístupové údaje nevyhnutné k využitiu Audiovizuálnych Služieb (typicky užívateľské meno a heslo do online aplikácie Môj Svet zdravia), a v prípade, že prístupové údaje nemajú byť odovzdané, potom odo dňa, kedy došlo k dohodnutiu o poskytovaní Audiovizuálnych Služieb. Odstúpenie sa musí stať písomne a musí byť doručené v stanovenej lehote Poskytovateľovi, prípadne spísané s Poskytovateľom. K odstúpeniu môže dôjsť bez udania dôvodu.

4. CENA SLUŽIEB

4.1. Za poskytovanie Služieb ste povinní uhradiť cenu stanovenú v Objednávke. Ak čerpáte Služby, bez toho aby ste podpísali Objednávku, ste povinní uhradiť cenu stanovenú cenníkom Poskytovateľa platným v čase začatia poskytovania Služieb.

4.2. Ak nie sú dohodnuté iné lehoty splatnosti, ste povinní uhradiť celú cenu objednaných Služieb pri odovzdaní Objednávky Poskytovateľovi platobnými metódami, povolenými Poskytovateľom (v hotovosti, platobnou kartou a pod).Ak ste sa s Poskytovateľom dohodli na bezhotovostnej platbe, musí byť v deň splatnosti pripísaná cena Služieb (prípadne stanovená splátka) na účte Poskytovateľa.

4.3. V cene Služieb nie sú zahrnuté služby, ktoré neposkytuje Poskytovateľ a ktoré nie sú Podmieňujúcimi výkonmi, a tovar, ktorý Poskytovateľ distribuuje, ibaže by bolo výslovne dohodnuté, že určitý tovar je v cene zahrnutý. Poskytovateľ Vám môže odporučiť zakúpenie určitého tovaru v súvislosti s poskytovaním Služieb alebo využitie určitých partnerských služieb, majte však na pamäti, že ide len o odporúčanie, ktoré nie je podmienkou riadneho čerpania Služieb.

4.4. Ak nie je stanovené inak (čl. 4.5), pokiaľ dôjde k odstúpeniu od poskytovania Služieb alebo k inému predčasnému ukončeniu poskytovania Služieb v súlade so zákonom alebo dohodnutím strán, máte nárok na vrátenie ceny nevyčerpaných Služieb. Cena nevyčerpaných Služieb sa stanoví na základe nasledujúceho východzieho cenníka (ďalej iba "Východzí cenník").

4.4.1. Poskytovateľ má nárok na cenu programu starostlivosti a terapie vypočítanú z cenového pásma Východzieho cenníka o jeden stupeň nižšieho, než je cenové pásmo odpovedajúce dĺžke programu, ktorú ste si objednali, a to tak, že cena programu starostlivosti a terapie sa vydelí počtom mesiacov, pre ktorý je dané cenové pásmo určené, a výsledok sa zaokrúhli na celé Eurá smerom nahor a vynásobí počtom mesiacov, počas ktorých vám boli Služby skutočne poskytované; berie sa v každom započatom mesačnom období poskytovania Služieb. V prípade prvého cenového pásma sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a vychádza sa z tohoto cenového pásma.

4.4.2. Pokiaľ ide o vouchery na čerpanie tovaru či služieb, má Poskytovateľ nárok na cenu vyčerpaného tovaru a služieb podľa svojho cenníka platného v dobe čerpania.

4.4.3. Poskytovateľ má nárok na cenu za poskytovanie Audiovizuálnych služieb – cvičiacich videí (ak bola táto Služba objednaná), ktorá sa vypočíta obdobne podľa čl. 4.4.1.

4.4.4. Pokiaľ ide o vyčerpané Služby neuvedené v čl. 4.4.1 – 4.4.3, Poskytovateľ má nárok na cenu Služieb stanovenú vo Východzom cenníku. Ak ide o Služby, ktoré nie sú uvedené vo Východzom cenníku, má Poskytovateľ nárok na ich obvyklú cenu v zmysle právnych predpisov o cenách.

4.4.5. Bez ohľadu na pravidlá stanovené vyššie, Poskytovateľ má nárok najmenej na 10 % z úhrnnej dohodnutej ceny Služieb; táto čiastka pokrýva náklady, ktoré Poskytovateľ vynaložil v súvislosti s vašou Objednávkou.

Cena nevyčerpaných Služieb je kladným rozdielom medzi dohodnutou cenou Služieb a súčtom cien, na ktoré má Poskytovateľ nárok podľa uvedených pravidiel. Ceny podľa Východzieho cenníka sa použijú i vtedy, ak sú Služby poskytované so zľavou; avšak ak dochádza k ukončeniu zmluvného vzťahu pre platné odstúpenie z vašej strany (najmä v dôsledku chýb poskytovaných Služieb), zohľadní sa zľava alikvotne v cene, na ktorú má Poskytovateľ nárok, a Poskytovateľ ďalej nemá nárok podľa čl. 4.4.5.

4.5. Ak dôjde k účinnému odstúpeniu od dohodnutia o poskytovaní Audiovizuálnych Služieb podľa čl. 3.9, zaniká nárok Poskytovateľa na cenu za poskytovanie Audiovizuálnych Služieb a máte nárok na vrátenie celej čiastky, ktorú ste za poskytovanie týchto Služieb uhradili (ustanovenie čl. 4.4 sa neuplatní).

4.6. Okrem toho, čo je uvedené vyššie, nemáte nárok na vrátenie žiadnej časti ceny Služieb ani na inú zľavu, ak ste úplne alebo čiastočne nevyčerpali objednané Služby (najmä nemáte nárok na vrátenie ceny Služieb za minulú dobu, ak ste sa svojvoľne nedostavovali na schôdzky u Poskytovateľa).

4.7. Ak dôjde v súlade s dohodou strán, zákonom alebo týmito Obchodnými podmienkami k predčasnému ukončeniu poskytovania Služieb, udeľujete nám tým súhlas k vystaveniu opravného daňového dokladu podľa § 25 zákona č. 222/2004 Zz., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, ak je vystavenie opravného daňového dokladu nevyhnutné za účelom riadneho vysporiadania predčasného ukončenia poskytovania Služieb.

5. REKLAMÁCIE

5.1. Voči Poskytovateľovi, ktorý Vám poskytuje Služby, ste oprávnení uplatňovať práva z chybného plnenia v súvislosti s poskytovaním Služieb (ďalej len "Reklamácie"), a to v ktorejkoľvek poradni Svet zdravia, ktorú daný Poskytovateľ (tzn. SUNKINS a.s. alebo jej partner) prevádzkuje, alebo v jeho sídle. Reklamácie sa môžu týkať obsahu Služieb, spôsobu ich poskytovania aj postupu konkrétneho pracovníka Poskytovateľa alebo Sprostredkujúceho Poskytovateľa. V poradni Svet zdravia môže byť Reklamácia učinená osobne počas prevádzkovej doby; okrem toho je možné Reklamáciu zaslať písomne na adresu poradne Svet zdravia, v ktorej je možné učiniť Reklamáciu, alebo na adresu sídla Poskytovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu Poskytovateľa.

5.2. Poskytovateľ s Vami spíše o každej Reklamácii, ktorá je u neho uplatnená osobne, reklamačný protokol s náležitosťami podľa čl. 6.10. Máte právo získať kópiu reklamačného protokolu.

5.3. Poskytovateľ alebo ním poverený pracovník rozhodne o Reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu Služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa s Poskytovateľom nedohodnete na dlhšej dobe. Márne uplynutie tejto doby sa považuje za podstatné porušenie zmluvného vzťahu ohľadne poskytovania Služieb.

5.4. Ak Poskytovateľ vyhodnotí Reklamáciu ako oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými odstráni závadný stav a poskytne Vám náhradu. Náhradou sa rozumie najmä nové poskytnutie pôvodne chybných Služieb alebo zľava z poskytovaných Služieb.

5.5. Ak Poskytovateľ vyhodnotí Reklamáciu ako neoprávnenú, bez odkladu Vás o tom informuje s príslušným odôvodnením. Ak nesúhlasíte s vybavovaním Reklamácie, ste oprávnení požiadať Centrálu o preskúmanie Reklamácie elektronickou poštou na adrese info@svet-zdravia.sk. Centrála si v takomto prípade vyžiada od Poskytovateľa reklamačný protokol a ďalšie doklady o Reklamácii, preverí správnosť vybavenia Reklamácie a v prípade, že ju uzná úplne alebo čiastočne ako oprávnenú, vyzve Poskytovateľa, aby uskutočnil nápravu, a podá vám o tom správu; v opačnom prípade Vás Centrála upovedomí, že Reklamáciu ani po preskúmaní neuznáva, a pripojí príslušné odôvodnenie. Preskúmanie Reklamácie zaistí Centrála v lehote 30 (tridsiatich) dní odo dňa, kedy jej bude doručená Vaša žiadosť. Prieskumné riadenie podľa tohoto čl. 5.5 predstavuje fakultatívny postup, ktorý môžete, ale nemusíte využiť; ak ho nevyužijete, nemá to žiadny vplyv na vaše práva dané týmito Obchodnými podmienkami alebo zákonom.

6. ROZSAH PRÁV Z CHYBNÉHO PLNENIA

6.1. Ak vystupujete voči Poskytovateľovi ako spotrebiteľ, platí pre rozsah vašich práv z prípadného chybného plnenia Poskytovateľa ustanovenie čl. 6.2–6.11 (a to nad práva, ktoré vám dáva čl. 5) a ďalej ustanovenie čl. 8 o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Ak nevystupujete voči Poskytovateľovi ako spotrebiteľ, platí pre rozsah vašich práv z prípadného chybného plnenia Poskytovateľa ustanovenie čl. 5 a ďalej príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ako spotrebiteľ vystupujete vtedy, keď nejednáte s Poskytovateľom v rámci podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

6.2. Poskytovateľ je zodpovedný za to, že Služby nemajú pri poskytnutí chyby. Poskytovateľ je zodpovedný najmä za to, že v dobe, kedy Služby čerpáte, (i) majú Služby vlastnosti, ktoré si s Poskytovateľom dohodnete, a ak chýba dohodnutie takej vlastnosti, ktorú Poskytovateľ (prípadne výrobca súčasti Služieb) popísal alebo ktorú ste očakávali s ohľadom na povahu Služieb na základe reklamy, (ii) sa Služby hodia k účelu, ktorý pre ich použitie Poskytovateľ uvádza alebo ku ktorému sa služby tohoto druhu obvykle používajú, (iii) Služby odpovedajú kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, (iv) Služby sú v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a (v) Služby vyhovujú požiadavkám právnych predpisov.

6.3. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od čerpania Služieb, má sa za to, že Služba bola chybná už pri čerpaní.

6.4. Máte právo uplatniť si právo z chyby, ktorá sa vyskytne u poskytnutých Služieb v dobe 24 mesiacov od čerpania Služieb. Práva z chybného plnenia vám však nie je možné priznať, ak neoznámite chyby Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu potom, kedy ste ich zistili alebo pri náležitej pozornosti mali zistiť, najneskôr však do 2 rokov od čerpania Služieb.

6.5. Ak o to požiadate, potvrdí vám Poskytovateľ v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Ak ide o tovar, ktorý je súčasťou Služieb, má Poskytovateľ povinnosti z chybného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu tovaru. V potvrdení Poskytovateľ uvedie i svoje meno, sídlo a identifikačný údaj, poprípade i ďalšie údaje potrebné k zisteniu jeho totožnosti. Ak je to potrebné, vysvetlí Poskytovateľ v potvrdení zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah, podmienky a dobu trvania svojej zodpovednosti i spôsob, akým je možné uplatniť práva z toho vyplývajúce. V potvrdení Poskytovateľ zároveň uvedie, že vaše ďalšie práva, ktoré sa k poskytovaniu Služieb viažu, nie sú dotknuté. Potvrdenie je možné nahradiť dokladom o poskytovaní Služieb obsahujúcom uvedené údaje.

6.6. Ak nemajú poskytnuté Služby vlastnosti stanovené v čl. 6.2, môžete požadovať nové poskytnutie Služieb bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané; pokiaľ sa chyba týka iba súčasti poskytnutých Služieb, môžete požadovať nové poskytnutie iba tejto súčasti; ak to nie je možné, môžete odstúpiť od zmluvného vzťahu ohľadne poskytovania Služieb. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, najmä je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, máte právo na bezplatné odstránenie chyby.

6.7. Právo na nové poskytnutie Služieb alebo ich súčasti máte i v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôžete Služby riadne využiť pre opakovaný výskyt chýb po náprave alebo pre väčší počet chýb. V takomto prípade máte rovnako právo odstúpiť od zmluvného vzťahu ohľadne poskytovania Služieb.

6.8. Ak neodstúpite od zmluvného vzťahu alebo neuplatníte si právo na nové poskytnutie Služieb alebo ich súčasti bez chýb alebo na inú nápravu chýb, môžete požadovať primeranú zľavu. Máte právo na primeranú zľavu i v prípade, že vám Poskytovateľ nemôže znovu poskytnúť Služby alebo ich súčasť bez chýb alebo zaistiť inú nápravu chýb, ako i v prípade, že Poskytovateľ nevykoná nápravu v primeranej dobe alebo že by vám vykonanie nápravy spôsobilo značné problémy.

6.9. Práva z chybného plnenia vám nenáležia, pokiaľ ste pred čerpaním Služieb vedeli, že Služby majú chybu, alebo pokiaľ ste chybu sami spôsobili.

6.10. Ak si uplatníte právo z chybného plnenia, potvrdí vám Poskytovateľ v písomnej forme, kedy ste si právo uplatnili, čo je obsahom Reklamácie, aký spôsob vybavenia Reklamácie požadujete, ako i prevedenie nápravy a dobu jej trvania. Poskytovateľ je ďalej povinný vydať vám potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení nápravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie.

6.11. Ak dochádza v rámci poskytovania Služieb k predaju tovaru, platí ustanovenie tohoto čl. 6 podobne. Termín "čerpania Služieb" odpovedá termínu "prevzatia tovaru". Ak to pripúšťa povaha zakúpenia tovaru, máte právo, aby tovar bol pred vami prekontrolovaný alebo aby boli predvedené jeho funkcie. Na tovare určenom na konzumáciu je vyznačená doba najkratšej trvanlivosti, poprípade u tovaru podliehajúcemu rýchlej skaze doba, počas ktorej je možné tovar použiť. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné tovar použiť, platí, že sa jedná o záruku za kvalitu v danej dĺžke. Ak má tovar chybu, ktorá nebráni jeho užívaniu k určenému účelu, môže ho predať len za nižšiu cenu, než je obvyklá cena bezchybného tovaru. Poskytovateľ vás upozorní, že tovar má chybu a o akú chybu sa jedná, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja. Ak má tovar chybu, z ktorej je Poskytovateľ zaviazaný, a ide o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o tovar použitý, máte namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Poskytovateľ bude ako správca spracovávať vaše osobné údaje v súvislosti s poskytovaním objednaných Služieb. Spracovávanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom splnenia zmluvných záväzkov Poskytovateľa v súvislosti s objednanými Službami.

7.2. Pravidlá spracovávania Vašich osobných údajov Poskytovateľom sú stanovené v zásadách spracovávania a ochrany osobných údajov Svet zdravia, ktoré sú zverejnené na oficiálnych internetových stránkach Programu Svet zdravia.

7.3. Zásady spracovávania a ochrany osobných údajov Svet zdravia sa považujú za súčasť týchto Obchodných podmienok.

8. INFORMÁCIE O MIMOSÚDNOM RIEŠENÍ SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

8.1. Ak ste spotrebiteľom (čl. 6.1), informujeme vás týmto, že máte nárok využiť postup mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov v súlade s § 3 zákona č. 250/2007 Zz. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 391/2015 Zz. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľskými spormi sa rozumejú spory medzi vami a Poskytovateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb.

8.2. Pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov podľa týchto Obchodných podmienok je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia (Ústredný inšpektorát – Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk).

9. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Oznámenie voči Poskytovateľovi ste povinní robiť písomne. Ak nejde o zmenu alebo skončenie zmluvného vzťahu, možno komunikovať aj elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; to isté platí v prípade komunikácie Poskytovateľa voči vám.

9.2. Oznámenia sa posielajú na doručovacie adresy strán, ktorými sú adresy uvedené v Objednávke. Poskytovateľ aj vy ste oprávnení zmeniť doručovaciu adresu písomným oznámením druhej strane.

9.3. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Objednávky (zmluvy o poskytovaní Služieb) uzatvorenej medzi vami na strane jednej a Poskytovateľom na strane druhej. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok sú súčasťou vášho zmluvného vzťahu s Poskytovateľom.

9.4. Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú len na poskytovanie Služieb v Slovenskej republike.

9.5. Tieto Obchodné podmienky je možné kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením zmien alebo nového znenia na oficiálnych internetových stránkach Programu Svet zdravia. Zmeny, respektíve nové znenie Obchodných podmienok sú záväzné len pre dohody o poskytovaní Služieb, ktoré boli podniknuté po zverejnení zmien, respektíve nového znenia Obchodných podmienok na oficiálnych internetových stránkach Programu Svet zdravia.

9.6. Oficiálne internetové stránky Programu Svet zdravia sú: www.svet-zdravia.sk

9.7. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25. 5. 2018

V Bratislave dňa 24. 5. 2018

SUNKINS a.s.

Svet zdravia v číslach

537 404
kg schudli klienti
90
pobočiek
86
špecialistov